Allmänna villkor för tjänsten Pling

Allmänna villkor för tjänsten Pling

Pling publiceras av:

Aller Media AB

Organisationsnr: 556002-8325

Box 27712

115 91 Stockholm

 

 

1. Allmänt

När du (”Användaren”) tecknar en prenumeration (abonnemang) på tidningstjänsten Pling via www.pling.se , www.pling.se/start eller i mobilapplikationen Pling Sverige (”Appen”) (gemensamt ”Tjänsten”), ingår du ett avtal med Aller Media AB (”Aller”) på de villkor som följer nedan (”Användaravtalet”). Användaravtalet reglerar Allers tillhandahållande av Tjänsten för läsning och nedladdning av elektroniska tidskrifter och veckomagasin samt eventuella därtill hörande tilläggstjänster. Ett bindande Användaravtal anses ingånget när Användaren tecknar en prenumeration på Tjänsten. Efter genomförd betalning får Användaren ett kvitto via e-post, vilket utgör en bekräftelse på ingånget Användaravtal. Under Mina sidor på www.pling.se har Användaren tillgång till betalningshistorik samt övrig information om sin prenumeration och genomförda betalningar.

 

2. Tjänsten

2.1. Pling består av de tjänster, system, information och produkter som från tid till annan finns tillgängliga i Appen och som ger Användaren möjlighet att läsa ett stort antal digitala utgåvor av tidskrifter och veckomagasin.

2.2. De digitala utgåvor som ingår i Tjänsten innehåller inte premier eller andra tillägg som kan finnas i pappersutgåvorna. Korsord och liknande kan inte lösas i våra digitala utgåvor.

2.3. Aller åtar sig att, i enlighet med Användaravtalet och på det sätt som från tid till annan beskrivs på www.pling.se och/eller i Appen, ge Användaren tillgång till Tjänsten på av Aller tillhandahållna servrar samt tillse att servrarna står i förbindelse med Internet. Aller förbehåller sig dock rätten att utan förvarning ändra, lägga till eller ta bort funktioner och/eller innehåll i Tjänsten. Vid stora förändringar i Tjänstens innehåll kommer Användaren att informeras därom via e-post. Om Användaren motsätter sig sådana större ändringar, har Användaren möjlighet att säga upp Användaravtalet senast 14 dagar före den tidpunkt då ändringen träder i kraft. Om Användaren inte har sagt upp Användaravtalet i enlighet med ovanstående, anses Användaren ha accepterat ändringarna. Det står även Aller fritt att välja vilka plattformar och enheter som Tjänsten ska erbjudas på.

2.4. Aller arbetar för att säkerställa att Tjänsten är tillgänglig över Internet dygnet runt. Aller förbehåller sig dock rätten att vidta åtgärder som påverkar tillgängligheten till Tjänsten om Aller finner det påkallat av tekniska, underhålls-, drifts- eller säkerhetsmässiga skäl, vilket kan leda till att Tjänsten periodvis är begränsad. Aller ska, om möjligt, informera Användaren om längre planerade avbrott i Tjänsten. Användaren är dock införstådd med att hela eller delar av Tjänsten kan komma att stängas ned med omedelbar verkan för det fall Aller bedömer det vara nödvändigt av t.ex. säkerhetsskäl.

2.5. Tjänsten skyddas med hjälp av sedvanliga säkerhetsprogram mot virus och andra typer av intrång. Aller tar dock inte ansvar för eventuella säkerhetsbrister eller konsekvenser som användande av Tjänsten kan innebära och Användaren är införstådd med att all användning av Tjänsten sker på Användarens egen risk. Aller lämnar ingen garanti avseende Tjänstens innehåll och tar inte heller ansvar för att Tjänsten ska vara felfri.

3. Så fungerar din prenumeration, betalningsvillkor

3.1. För att kunna utnyttja Tjänsten måste Användaren ha en fungerande internetanslutning och en e-postadress samt tillgång till en enhet med antingen iOS eller Android-operativsystem. Användaren måste också ha tillgång till ett kredit- eller ett betalkort för att kunna betala för prenumerationen. Som Användare ansvarar du för eventuella kostnader för tillgång till Internet och det är Användarens ansvar att själv ta reda på aktuella datatrafikpriser.

3.2. Användaren åtar sig att erlägga betalning för Tjänsten i enlighet med villkoren för den aktuella prenumerationen. Om inte annat överenskommits vid beställningstillfället, gäller prenumerationen tillsvidare och kan sägas upp av vardera Part till pågående betalperioden löpt ut. Om Användaravtalet inte har sagts upp senast fem (5) dagar före den aktuella betalperioden löpt ut kommer prenumerationen förnyas automatiskt med en (1) månad i taget. Betalning sker månadsvis i förskott och Användaren godkänner att Aller automatiskt drar det överenskomna beloppet från det angivna betal- eller kreditkortet vid varje ny påbörjad tidsperiod. Detta gäller även för en gratis provperiod där Användarens prenumeration kommer att förnyas automatiskt med en betalprenumeration efter utnyttjad provperiod. Erlagd betalning är bindande och återbetalas ej.

3.3. Prenumerationskostnaden kan variera beroende på om Användaren är aktiv prenumerant på någon av Allers papperstidningar eller ej. Användaren erhåller information om de olika priserna vid beställningstillfället och genom e-postaviseringar från Aller. Aller förbehåller sig rätten att när som helst ensidigt ändra priserna för Tjänsten. Sådana ändringar gäller från och med den betalperiod som inleds efter det att Aller har publicerat ny prislista på www.pling.se eller på annat sätt informerat Användaren om prisändringarna. Information om dragningarna finns även på Mina sidor på www.pling.se. Användare som inte vill fortsätta sin prenumeration till den nya prislistan kan i enlighet med dessa användarvillkor säga upp Användaravtalet när den pågående betalperioden löpt ut.

3.4. Användaren ansvarar för att se till att betalningsinformationen på Mina sidor på www.pling.se är uppdaterad samt att det finns täckning för betalningen på angivet kredit- eller betalkort. Vid utebliven betalning, t.ex. om det inte finns täckning på angivet kreditkort, kommer Aller inte att förnya prenumerationen och Användaren kommer därmed inte längre ha tillgång till Tjänsten.

4. Användarens användning av Tjänsten

4.1. Aller arbetar kontinuerligt med att förbättra och underhålla Tjänsten och Användaren rekommenderas därför att alltid använda den senast uppdaterade versionen av Tjänsten.

4.2. Användaren får dela sin prenumeration av Tjänsten med andra personer inom samma hushåll. Tjänsten kan användas samtidigt på upp till fem enheter, läsplattor och smartphones, samtidigt, inom samma hushåll. Varje gång Pling används på en ny enhet, noteras den i prenumerationen, förutsatt att Användaren inte redan har fem enheter i bruk. Användare som önskar ta en ny enhet i bruk kan kontakta Plings kundservice. Information om kundservice finns under rubriken ”Kontakta oss” på www.pling.se.

4.3. Tjänsten innehåller funktioner som gör det möjligt att tillfälligt lagra innehåll i de olika enheterna så att de kan nås offline. Användaren har tillgång till detta innehåll så länge Användaren har en pågående prenumeration.

4.4. Användaren förbinder sig att endast använda Tjänsten och/eller dess innehåll i enlighet med detta Användaravtal och Allers vid var tid gällande instruktioner. Tjänsten får endast användas för privat bruk. Användning av Tjänsten i kommersiella och offentliga sammanhang är inte tillåten. Användaren äger inte rätt att använda Tjänsten på sätt som kan överbelasta, störa, skada, inaktivera eller försämra Tjänsten eller använda Tjänsten på något sätt som kan leda till överföring, distribution eller uppladdning av program eller material som innehåller skadlig kod, såsom virus, timebombs, cancelbots, maskar, trojanska hästar, spionprogram eller andra potentiellt skadliga program, material eller information.

4.5. Användaren får inte använda Tjänsten och/eller dess innehåll på annat sätt än vad den är avsedd för, inklusive men ej begränsat till att försöka skriva ut, kopiera, reproducera, mångfaldiga, framställa exemplar av, sälja, återförsälja, offentliggöra eller exploatera Tjänsten och/eller dess innehåll. Användaren får inte heller försöka bereda sig tillgång till sådana delar av Tjänsten som Användaren inte som utgångspunkt har tillgång till eller som inte är en självklar del av Tjänsten, inklusive underliggande databaser eller liknande. Användaren har inte heller rätt att på konstgjord väg öka antalet läsningar/downloads, kringgå tekniska mekanismer som är till för att skydda Tjänsten mot intrång, inklusive kopiering, reproduktion eller distribution, eller använda Tjänsten i strid med gällande rätt.

4.6. Tjänsten skyddas av användarnamn och lösenord. Användaren är skyldig att skapa och använda ett säkert lösenord och ansvara för att de förvaras på ett betryggande sätt och oåtkomligt för tredje man. Användaren är fullt ansvarig för eventuellt obehörigt utnyttjande av Användarens användaridentitet och lösenord tills dess Användaren har begärt och Aller har spärrat den aktuella användaridentitetens åtkomst till Tjänsten. Användare ska omedelbart informera Aller vid misstanke om obehörigt utnyttjande av Användarens användarnamn och lösenord.

5. Avstående av ångerrätt

Tjänsten består uteslutande av digitalt innehåll som inte levereras på ett fysiskt medium. Genom att ingå detta Användaravtal lämnar Användaren sitt uttryckliga samtycke till att Tjänsten levereras på detta sätt och att ångerrätt enligt Lag om distansavtal och avtal utanför affärslokaler (SFS 2005:59) inte ska gälla för detta köp.

6. Uppsägning av Tjänsten

6.1. Användaren kan alltid välja att avbryta sin prenumeration genom att säga upp detta Användaravtal. Prenumerationen kommer att avslutas när den period för vilken Användaren har erlagt betalning upphör förutsatt att uppsägning sker senast fem (5) dagar före den aktuella betalperioden löpt ut. Användare som har tecknat sig för en gratis provperiod för Tjänsten kan välja att avsluta prenumerationen till när gratisperioden upphör förutsatt att uppsägning sker senast fem (5) dagar före gratisperioden löpt ut.

6.2. Uppsägning av detta Användaravtal ska göras under Mina sidor på www.pling.se. Där finns även information om när den pågående betalperioden löper ut.

6.3. När Användaravtalet har sagts upp och prenumerationen upphört har Användaren inte längre tillgång till Tjänsten och kan därmed inte läsa tidningar eller annat innehåll som Användaren tidigare har läst och/eller laddat ner.

6.4. Aller har rätt att säga upp Användaravtalet till omedelbart upphörande och/eller omedelbart stänga av Användaren från hela eller delar av Tjänsten för det fall Användaren använder Tjänsten i strid med detta Användaravtal eller Allers instruktioner (inklusive underlåter att erlägga betalning för Tjänsten), uppenbarligen missbrukar Tjänsten eller annars använder Tjänsten på ett sätt som Aller bedömer riskerar att allvarligt störa dess verksamhet.

7. Upphovsrätt

7.1. Innehållet i Tjänsten tillhör Aller och/eller tredje part och Användaren har endast rätt att ta del av innehållet för sin egen, privata konsumtion. All reproduktion, distribution eller annan otillåten eller kränkande användning av innehållet är förbjuden, såvida Användaren inte har erhållit skriftligt medgivande från rättighetsinnehavarna till sådan användning. All användning för kommersiellt bruk, försäljning, återförsäljning, reproduktion, distribution eller marknadsföring av innehållet eller Tjänsten är förbjuden. Användaren har heller ingen rätt att använda material som kräver en licens för offentlig visning. Användaren tillåts enbart använda innehållet på enheter som Användaren eller andra personer i Användarens hushåll använder för personligt bruk.

7.2. Användning i strid med detta Användaravtal är förbjuden och kan, vid brott mot gällande rätt, komma att åtalas av Aller och/eller enskilda upphovsrättsinnehavare. Användaren är införstådd med och godkänner att samtliga rättighetsinnehavare till Tjänsten och/eller dess innehåll har rätt att åberopa sina rättigheter (inklusive föreläggande och rätt att kräva ersättning för eventuella brott) direkt mot Användaren.

8. Ansvarsbegränsning

8.1. Aller ansvarar inte för direkt, indirekt eller annan följdskada på person eller egendom, ekonomisk förlust eller förlust av data som kan drabba Användaren eller tredje man på grund av Tjänsten eller Användarens användning av Tjänsten. Allers ansvar ska vara begränsat enligt ovanstående såvida inte grov vårdslöshet eller uppsåt föreligger. Allers ansvar under detta Användaravtal ska under alla omständigheter vara begränsat till ett belopp motsvarande den av Användaren senast erlagda månadsavgiften för den aktuella prenumerationen. Krav som överstiger detta belopp kan inte göras gällande mot Aller.

8.2. Användaren ska ersätta Aller för sådan skada som Aller lider till följd av att anspråk riktas mot Aller eller talan förs mot Aller på grund av Användarens användning av Tjänsten, inklusive men ej begränsat till kostnader för förlikning eller dom. Denna skyldighet gäller endast under förutsättning att Användaren inom skälig tid skriftligen underrättas av Aller om sådana anspråk eller att talan har väckts mot Aller.

9. Förändringar villkor

9.1 Detta Användaravtal utgör hela överenskommelsen mellan Parterna beträffande Användarens utnyttjande av Tjänsten. Med undantag för Allers rätt att ensidigt ändra, göra tillägg till och i övrigt justera villkoren i detta Användaravtal enligt vad som följer i punkt 9.2 nedan, ska eventuella tillägg eller ändringar av detta Användaravtal avfattas skriftligen och undertecknas av båda Parter.

9.2. Aller äger rätt att löpande förändra villkoren i detta Användaravtal. Vid större förändringar kommer Användaren att informeras därom via e-post. Om Användaren inte samtycker till ändringarna har Användaren möjlighet att säga upp Användaravtalet senast 14 dagar före den tidpunkt då ändringarna träder i kraft. Om Användaren inte har sagt upp Användaravtalet i enlighet med ovanstående, anses Användaren ha accepterat ändringarna. Vid mindre ändringar i villkoren för detta Användaravtal kommer information endast att lämnas på www.pling.se

10. Personuppgifter

10.1. Vid tecknande av prenumeration på Tjänsten ska Användaren lämna de uppgifter som Aller begär, bland annat namn, epostadress och kreditkortsuppgifter, vilka tillsammans med uppgifter om Användarens användning av Tjänsten gemensamt utgör ”Personuppgifterna”. Aller samlar in och behandlar Personuppgifterna i syfte att kunna tillhandahålla och administrera Tjänsten samt i övrigt uppfylla sina skyldigheter under Användaravtalet. Personuppgifterna används också för tekniska och statistiska ändamål i syfte att förbättra Tjänsten och användarupplevelsen. Vidare behandlar Aller Användarens personuppgifter enligt www.integritetspolicy.se

11. Tillämplig lag och tvister.

Svensk lag ska gälla för detta Användaravtal. Tvister ska lösas i godo. Om parterna inte kan enas, ska tvisten hänskjutas till Svensk allmän domstol.

12. Kontaktinformation

Kontaktuppgifter till Plings kundservice finns på www.pling.se, under fliken ”Vanliga frågor”.